Prawnik Olsztyn

Rozwód – pozew, alimenty, koszty. Najważniejsze informacje

Strona główna » Publikacje » Rozwód – pozew, alimenty, koszty. Najważniejsze informacje

Decyzja o rozwodzie zawsze jest bardzo poważna – zwłaszcza jeśli podejmuje ją małżeństwo z długoletnim stażem. Kiedy możesz ubiegać się o rozwód i czego możesz żądać? Tłumaczymy!

Rozwód – czym jest według polskiego prawa?

Rozwód jest rozwiązaniem (za życia obojga małżonków) ważnie zawartego związku małżeńskiego.

Sąd decyzję o rozwodzie może podjąć wyłącznie w sytuacji, która wynika z przyczyn wskazanych w art. 56 „Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”. Zgodnie z nim rozwiązanie małżeństwa jest możliwe wtedy, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Rozwód - skorzystaj z usług radcy prawnego w Olsztynie

Co oznacza zupełny i trwały rozkład pożycia?

Przez zupełny rozkład pożycia małżeńskiego uważa się zerwanie duchowej, fizycznej i gospodarczej więzi między małżonkami. Trwałość rozkładu jest z kolei oceniania poprzez analizę popartą doświadczeniem życiowym. Opiera się ona na rozsądnym oszacowaniu prawdopodobieństwa co do tego, że małżonkowie chcący rozwodu mogą jednak powrócić do wspólnego życia. Trwałość związku nie musi być synonimem długotrwałości.

Rozwód – kiedy sąd go nie udzieli?

Zgodnie z paragrafem 2. art. 56. sąd nie udzieli rozwodu, jeśli:

– „nawet mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie sądu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”.

W paragrafie 3. tego samego artykułu stwierdzono, że:

– „rozwód nie jest dopuszczalny, jeśli żąda go wyłącznie małżonek winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”.

Kto musi przedstawić fakty uprawniające do rozwodu?

Dostarczenie dowodów wskazujących na trwały i zupełny rozkład pożycia małżeństwa leży w gestii osoby wnoszącej o rozwód (niedopuszczalne jest powództwo wzajemne, choć druga strona też może chcieć rozwodu). Materiał jest weryfikowany poprzez przyjęcie miernika obiektywnej oceny dokonywanej z zewnątrz. Drugi z małżonków ma prawo nie zgodzić się na rozwód, co nie pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

Sprawy rodzinne czy rozwód? - zaufaj radcy prawnemu Paweł Tołoczko

Pozew rozwodowy – czego można w nim żądać?

Pozew rozwodowy to pismo, w którym należy przedstawić swoją wizję uregulowania spraw społeczno-gospodarczych wraz z ustaniem małżeństwa. W grę wchodzą takie kwestie jak:

– osoba winna rozkładu pożycia małżeńskiego (chyba że małżonkowie zgodzą się na rozwód bez orzekania o winie).

– władza rodzicielska (w tym przypadku sąd decyduje, któremu z rodziców zostanie przyznana opieka nad małoletnim dzieckiem bądź dziećmi i jak będą uregulowane kontakty dziecka z drugim rodzicem). Zgodnie z przyjętą zasadą rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że istnieją przesłanki, iż lepiej będzie, jeżeli dzieci zamieszkają osobno.

– sposób korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania (jeśli, mimo rozwodu, któryś z małżonków ze względu na swoją sytuację ekonomiczną nie jest w stanie się wyprowadzić, ma prawo mieszkać z byłą żoną bądź mężem. Wyjątkiem jest to, gdy swym zachowaniem rażąco utrudnia wspólne mieszkanie. Wówczas sąd może nakazać jego eksmisję). Orzekając o wspólnym mieszkaniu byłego małżeństwa, sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej.

alimenty na dziecko (każdy z rodziców jest zobowiązany do zapewnienia środków na utrzymanie dziecka do czasu aż to nie usamodzielni się finansowo). Przy ustalaniu wysokości alimentów pod uwagę bierze dochód uzyskiwany przez rodzica.

Istnieją przesłanki, na mocy których alimentacja nie jest obowiązkowa:

 

Uwaga! Uprawnieni do alimentów są także dorośli. Od byłego małżonka możemy domagać się ich wówczas, gdy:

– nie zostaniemy uznani za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego i znajdujemy się w trudnej sytuacji finansowej (wynikającej np. z braku stałego zatrudnienia bądź choroby),

– jeśli rozwód spowoduje znaczne pogorszenie naszej sytuacji materialnej (gdy małżonek, od którego staramy się o alimenty, został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa).

Kancelaria prawna w Olsztynie - rozwody, podziały majątku

Skontaktuj się radcą klikając w link: https://www.kancelaria-toloczko.pl/kontakt/

Pozew rozwodowy – gdzie trzeba go złożyć?

Stosownym miejscem do wniesienia pozwu rozwodowego jest sąd okręgowy właściwy ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków (w sytuacji, gdy któreś z nich nadal zamieszkuje w konkretnym okręgu). W przypadku, gdy każdy z małżonków zamieszkuje inne miejsce, pozew należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeśli nie uda się ustalić miejsca zamieszkania strony pozwanej, do rozpatrzenia sprawy właściwy będzie sąd okręgowy przynależny do miejsca, w którym mieszka powód.

Rozwody, podziały majątku? - skorzystaj z usług radcy prawnego

Do czego jest zobowiązany sąd podczas rozprawy rozwodowej?

Sąd – podczas rozprawy – powinien przekonywać małżonków do kompromisu (rozumianego jako pojednanie się) i zawiesić postępowanie, jeśli stwierdzi, iż są szanse na odbudowanie więzi. Sprawę można wznowić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym została zawieszona; na wniosek jednego z małżonków.

Postępowanie rozwodowe może być publiczne, jeśli małżonkowie wyrażą na to zgodę, a jego tematyka nie zagraża moralności. Zwykle jednak toczy się za zamkniętymi drzwiami. Rozprawa odbywa bez względu na niestawiennictwo żony bądź męża.

Przy orzekaniu w sprawie rozwodowej sąd jest zobowiązany do przesłuchania świadków każdej ze stron.

Małżeństwo ustaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W razie śmierci jednego z małżonków postępowanie w sprawie o rozwód zostaje umorzone.

Uwaga! Obowiązek posiedzenia pojednawczego wyznaczanego przed pierwszą rozprawą rozwodową został zniesiony.

Co to jest rozwód? - Radca prawny z Olsztyna wyjaśnia

Skorzystaj z usług radcy prawnego Pawła Tołoczki

Rozwód a powrót do nazwiska

Osoby po rozwodzie mają wolny stan cywilny. Tym samym mogą powrócić do swojego poprzedniego nazwiska (jeśli je zmieniły). W tym celu w okresie 3-miesięcznym od momentu, w którym wyrok będzie prawomocny, interesant (interesantka) powinien/-a złożyć stosowną deklarację przed kierownikiem USC (urzędu stanu cywilnego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub konsulem.

Separacja i rozwód – koszty

Jeśli nie układa nam się w małżeństwie, ale widzimy szansę na poprawę, warto pomyśleć o separacji polegającej na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej. Separacja w przeciwieństwie do rozwodu nie powoduje ustania małżeństwa, co uniemożliwia formalne zawarcie nowego związku.

Każdy z małżonków może wystąpić o separację w sytuacji, gdy rozkład pożycia jest zupełny (przy rozwodzie ów rozkład musi być ponadto trwały). Separacja nie jest dopuszczalna (tak samo jak rozwód), jeśli byłaby sprzeczna z normami współżycia społecznego – a zwłaszcza wtedy, gdy w jej następstwie ucierpiałoby dobro niepełnoletnich dzieci. Jeśli małżonkowie wspólnie wniosą o separację, opłata stała od wniosku wyniesie 100 zł. Pozew o separację sporną wiąże się z opłatą w wysokości 600 zł.

Jeżeli chodzi o rozwód, opłata sądowa, którą musi wnieść powód, wynosi 600 zł.                           W przypadku rozwodu bez orzekania o winie (po uprawomocnieniu się wyroku) połowa tej kwoty zostaje zwrócona powodowi. 150 zł powinien zwrócić pozwany. Pozostałe koszty sądowe są płacone po połowie.

 

 

Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej

Bez wychodzenia z domu. Porady on-line

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Kancelaria oferuje udzielanie porad prawnych on-line. W celu otrzymania porady prawnej drogą elektroniczną, należy wypełnić krótki formularz, opisać Państwa problem lub nurtujące pytanie, wskazać swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu.

Dowiedz się więcej

Kancelaria Radcy Prawnego

Paweł Tołoczko

ul. Mazurska 10/4
10-512 Olsztyn
Tel: 511 844 511
E-mail: biuro@kancelaria-toloczko.pl

Wyjście
Przewiń na górę