Radca prawny Olsztyn

Wstrzymanie rat kredytowych – czym jest zabezpieczenie?

Strona główna » Publikacje » Wstrzymanie rat kredytowych – czym jest zabezpieczenie?

Postępowania sądowe w sprawach kredytów hipotecznych indeksowanych do franka szwajcarskiego są postępowaniami zmierzającymi co do zasady do unieważnienia całej umowy kredytowej z uwagi na obecne w niej klauzule niedozwolone. Takie procesy potrafią trwać jednak długo i bez umożliwienia frankowiczom wstrzymania obowiązku płatności rat na czas trwania procesu, kredytobiorcy zobowiązani byliby do spłat kolejnych rat kredytu. Z pomocą przychodzi jedna z najbardziej kluczowych instytucji polskiego prawa procesowego – zabezpieczenie roszczenia.

Wstrzymanie rat kredytowych – czym jest zabezpieczenie?

Istotą postępowania zabezpieczającego jest przede wszystkim udzielenie ochrony prawnej stronie występującej z takim żądaniem, w szczególności poprzez zapewnienie możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji. Służy ono również innym celom, w tym pozwala na tymczasowe zaspokojenie roszczeń uprawnionego, co kojarzy się najczęściej choćby z nakazaniem pozwanemu rodzicowi wypłatę żądanych alimentów w trakcie toczącego się postępowania.

Radca prawny Olsztyn zaprasza na konsultacje

W przypadku frankowiczów, zabezpieczenia roszczenia o uznanie umowy kredytu za nieważną pozwalają na wstrzymanie spłaty rat kredytowych na rzecz pozwanego banku do zakończenia procesu. Ułatwia to kredytobiorcom dochodzenie roszczeń od banku i oczekiwanie na prawomocny wyrok sądu bez obowiązku uiszczania kolejnych rat.

Ciekawostką jest, iż liczba roszczeń w sprawach frankowych wobec banków stanowiących obecnie najliczniejsze w sądach cywilnych spowodowała, iż zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości powołano w 2021 r. „wydział frankowy”, tj. XXVIII Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie. Z biegiem czasu powstały również kancelarie specjalizujące się praktycznie wyłącznie w sprawach wobec banków, które udzieliły kredytów walutowych indeksowanych do franka szwajcarskiego.

Kredyt frankowy – jak uzyskać zawieszenie spłaty rat kredytu?

Kluczowe dla uzyskania zabezpieczenia w sprawie frankowej jest uprawdopodobnienie roszczenia wobec banku i wykazanie interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia.

Radca prawny Olsztyn poprowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, rodzinnego i spadkowego

Pomoc w frankowiczom w Elblągu? Kliknij tutaj.

Wniosek o zabezpieczenie co do spłaty kredytu w CHF jest składany najczęściej jednocześnie z samym pozwem przeciwko bankowi; nie jest to jednak reguła, ponieważ można zwrócić się o to zarówno przed złożeniem pozwu, jak i w toku samego postępowania.

Co oznacza uprawdopodobnić roszczenie? Najprościej mówiąc – kredytobiorca starający się o uzyskanie wstrzymania obowiązku płatności rat kapitałowo-odsetkowych na czas procesu musi wykazać, że jego żądanie w sprawie unieważnienia kredytu walutowego uzyskanego od banku ma rację bytu.

Musi również wskazać, że ma konkretny interes w uzyskaniu zabezpieczenia. Interes istnieje wtedy, kiedy brak zabezpieczenia uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie wyroku wydanego przez sąd – np. obawa przed niemożnością wyegzekwowania zwrotu zapłaconego kredytu z uwagi na niekorzystną sytuację finansową banku (na marginesie mówiąc, nieco inaczej w tym zakresie przedstawia się sytuacja Getin Noble Bank będącego w przymusowej restrukturyzacji – tutaj kwestia zabezpieczenia powództwa na czas trwania procesu sądowego jest bardziej skomplikowana).

Zawieszenie płatności rat kredytu frankowego – jakie warunki należy spełnić?

Aby frankowicz mógł uzyskać zabezpieczenie w swojej sprawie przeciwko bankowi, konieczne jest złożenie do właściwego sądu odpowiedniego wniosku. Jak zostało wspomniane powyżej, najlepiej zrobić to wraz z pozwem. Tym samym kredytobiorca uwalnia się od konieczności uiszczenia opłaty od wniosku w kwocie 100 zł – złożenie wniosku w piśmie inicjującym postępowanie (pozew) nie podlega bowiem oddzielnej opłacie. Co więcej, sąd dysponuje wówczas całością zgromadzonych przez kredytobiorcę na dzień wniesienia pozwu dowodów co do umowy kredytowej, co wzmacnia pozycję kredytobiorcy i zwiększa szanse na wstrzymanie płatności.

Radca prawny Olsztyn poprowadzi Twoja sprawę z zakresu prawa spadkowego

Argumentacja dotycząca zasadności udzielenia zabezpieczenia często pokrywa się z argumentacją dotyczącą samego powództwa, przy czym większy nacisk należy położyć na istnienie interesu strony w uzyskaniu zabezpieczenia w trakcie trwania procesu. Należy pamiętać, że konieczności udzielenia zabezpieczenia na czas postępowania w sądzie nie należy udowodnić, a jedynie uprawdopodobnić.

Kredyt CHF – dlaczego zawieszenie rat kredytu jest korzystne?

Największą korzyść ze wstrzymania spłaty kredytu w toku procesu odnoszą ci kredytobiorcy frankowi, którzy spłacili kwotę kredytu lub doszło do nadpłaty równowartości kapitału wypłaconego przez bank z tytułu zawartej umowy kredytu frankowego. Dlaczego? Otóż, jeśli sąd stwierdzi nieważność umowy, uznaje się ją za nigdy niezawartą. Ma to taki skutek, że wzajemne świadczenia między bankiem a drugą stroną uznaje się za nienależne. Osoba, która wzięła kredyt, zwraca wówczas otrzymaną kwotę (bez odsetek i dodatkowych kosztów), bank natomiast dokonuje zwrotu wpłaconych rat kredytowych, składek i innych opłat.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja osób, których kredyt nie został jeszcze w całości spłacony – jeśli sąd nie uzna jednak umowy za nieważną w całości, wraz z uprawomocnieniem się wyroku aktualizuje się obowiązek spłaty rat na rzecz banku.

Niemniej jednak, starania o wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych na czas procedowania nad sprawą przez sąd to rozwiązanie korzystne i rekomendowane frankowiczom również przez specjalizujące się w tym kancelarie.

Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej

Bez wychodzenia z domu. Porady on-line

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Kancelaria oferuje udzielanie porad prawnych on-line. W celu otrzymania porady prawnej drogą elektroniczną, należy wypełnić krótki formularz, opisać Państwa problem lub nurtujące pytanie, wskazać swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu.

Dowiedz się więcej

Kancelaria Radcy Prawnego

Paweł Tołoczko

ul. Mazurska 10/4
10-512 Olsztyn
Tel: 511 844 511
E-mail: biuro@kancelaria-toloczko.pl

Wyjście
Przewiń na górę